Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Mariska van Holten en een cliënt waarop Pedicurepraktijk Mariska van Holten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Pedicurepraktijk Mariska van Holten zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Pedicurepraktijk Mariska van Holten zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicurepraktijk Mariska van Holten melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicurepraktijk Mariska van Holten het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurepraktijk Mariska van Holten de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Pedicurepraktijk Mariska van Holten moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd: Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling

Pedicurepraktijk Mariska van Holten vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening NL26 KNAB 0403 6093 56 ten name van Pedicure Mariska van Holten te Dedemsvaart onder vermelding van het volledige factuurnummer.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Pedicurepraktijk Mariska van Holten bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Pedicurepraktijk Mariska van Holten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicurepraktijk Mariska van Holten neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Pedicurepraktijk Mariska van Holten behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Mariska van Holten zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden. Het privacy statement kunt u hier vinden

Geheimhouding

Pedicurepraktijk Mariska van Holten is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Pedicurepraktijk Mariska van Holten verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Pedicurepraktijk Mariska van Holten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicurepraktijk Mariska van Holten is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beschadiging en Diefstal

Pedicurepraktijk Mariska van Holten heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Pedicurepraktijk Mariska van Holten meldt diefstal altijd bij de politie.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk Mariska van Holten het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicurepraktijk Mariska van Holten.

Pedicurepraktijk Mariska van Holten moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicurepraktijk Mariska van Holten de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels  voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

  • De garantie vervalt indien:
  • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Pedicurepraktijk Mariska van Holten is geadviseerd.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Mariska van Holten en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.